Projekt Werkbund Baba 1932 má sadu reklamních předmětu inspirovanou procházkou po Babě

Deštník, držák na mobil, rukavičky, které kloužou po displeji u mobilní aplikace baba1932.com, elegantní termoláhev láhev na nápoj… Ukázka ze sady reklamních předmětů inspirované vycházkou po Babě. Jelikož se tento rok konečně očekává spuštění dalších aktivit k prezentaci oceněného území Baby širší veřejnosti, bude jistě více příležitostí, jak některý z předmětů získat. Co třeba za fotografii z procházky mezi unikátními vilami na Babě?

Sledujete www.baba1932.com/aktuality, kde se včas dozvíte podrobnosti.

Nová koncepční studie na revitalizaci Baby jde do čtvrté fáze

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha a zástupci Národního památkového ústavu), kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k současným potřebám obyvatel i návštěvníků a specifikům místa. Návrhy lamp veřejného osvětlení nerušivě doplní charakter osady v době jejího vzniku, nicméně splňují nové parametry úsporného osvětlení veřejného prostranství s možností regulace světelného záření i smogu. Panuje shoda na tom, že tyto nutné úpravy by měly být moderní, minimalistického charakteru, ale koncipované s respektem k historickému odkazu Baby. Vznik studie momentálně vstupuje do čtvrté fáze, jíž je finální představení projektu taktéž na veřejném setkání s obyvateli řešeného území.

Kompletní informace ke koncepční studii na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba.

Expozice osady Baba na výstavě Česká moderní architektura od secese k dnešku

Osadě Baba se dostalo na výstavě samostatné expozice včetně repasovaných modelů vil vystavovaných jen při výjimečných příležitostech.

Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Koná se na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české architektury a od níž se odvíjí vývojová linie tuzemské stavební tvorby od secese až do současnosti. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních Jízdárny Pražského hradu se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů působících na našem území od konce 19. století do současnosti.

Filmové studio Barrandov, Max Urban, 1931
Archeopark Pavlov, Radko Květ
Osada Baba, 1932

Výsledky projednání revitalizace sídliště Baba s veřejností budou zveřejněny v druhé polovině října 2021

30. 9. 2021 a 7. 10. 2021 proběhla v rámci participačního procesu zpětnovazební setkání autorů nové koncepční studie na revitalizaci sídliště Baba nejen s obyvateli řešeného území Baby. Autoři tak dali veřejnosti možnost vyjádřit se k zamýšleným změnám a úpravám týkajících se dopravy, odpadu, obnovy komunikací, osvětlení s důrazem na zkvalitnění veřejného prostoru Baby nejen pro její obyvatele, ale též návštěvníky této oceněné lokality. Debata za hojné účasti byla velmi dynamická a místy bouřlivá, ale autorům se podařilo dát dohromady velké množství názorů a podnětů, se kterými budou dále pracovat při vzniku studie na revitalizaci lokality. Více informací na //www.iprpraha.cz/sidlistebaba.

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba v Praze -Výsledky distančního participativního projednání s veřejností (jaro 2021)

Pomocí následujícího odkazu si můžete stáhnout analýzu prvního dotazníkového šetření na Babě https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba. Součástí jsou také odkazy na internetové mapové aplikace, které si můžete vložit na své stránky jako „iframe“ – obsahují hrubá data z dotazníku. 

Nyní se bude s daty z analýzy dále pracovat a projektanti je budou zanášet do svých návrhů. Předpokládá se, že během září proběhne setkání nad prvním pracovním návrhem ve veřejném projednání. 

Dotazník ke koncepční studii revitalizace Sídliště Baba a okolí

Dotazník naleznete na webové adrese: baba.urad.online

Vyplnit ho můžete ve dnech 17. – 28. března.

Jak se můžete zapojit do návrhu proměny osady Baba?

Rádi bychom Vás vyzvali k vyplnění dotazníku spojeného s úpravami veřejných prostranství na pražské Babě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Archum architekti s.r.o. připravují koncepční studii úprav veřejných prostranství. Výsledky dotazníkové ankety budou jedním z podkladů pro pracovní návrh úprav řešeného území a pro návrhy na dalších místech.

Výsledky dotazníku Vám v druhé polovině dubna 2020 zašleme na uvedený e-mail, či budou dostupné na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba

Za projekční tým je připraven na další dotazy

Lukáš Hanus

koordinátor participace

lukas.hanus@hanuska.net

Webinář k zapojení veřejnosti do koncepční studie revitalizace sídliště Baba

https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba

Na stránkách IPR Praha je nyní záznam z celého webináře. Zde také budeme zveřejňovat všechny další informace a materiály.

V úterý 9. února 2021 proběhl první informační webinář k zapojení veřejnosti do návrhu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy spojil plánované a nutné rekonstrukce inženýrských sítí v této části města s komplexní obnovou prvků veřejného prostoru, místní prostupnosti a vytvořením infrastruktury pro možný turistický ruch. Setkání bylo připraveno pro místní veřejnost, aby se mohla seznámit s projekčním i manažerským týmem projektu, a doptat se na otázky. Zapojení veřejnosti v prostorovém plánování, nazývané také jako participace, je stejnou měrou o komunikaci a diskusi jakož o samotném plánování. Po úvodních videoprezentacích ing arch. Martina Špičáka z IPR Praha, Mgr. Simony Vladíkové z OPP MHMP a ing. arch. Šimona Vojtíka z ateliéru Archum Architekti následovala dvě kola diskuse s diváky.

Snahou webináře bylo vysvětlit, co může přinést koncepční studie, a jak je důležité zapojit do procesu její tvorby místní veřejnost. Je jisté, že koncepční studie nevyřeší všechny problémy oblasti, se kterými nás účastníci setkání bohatě zásobili. Města je komplexní organismus, kdy se o prvky veřejného prostoru stará mnoho rozličných správců jak městská část, magistrát a jeho servisní organizace. Studie je ale cestou k přívětivějšímu, komfortnějšímu a důstojnějšímu veřejnému prostoru doplňující charakter kulturní památky. V další rovině může participace pomoci popularizovat mnohá další témata a pomoci k jejich řešení.

Občanská participace v územním plánování zatím ještě není běžnou součástí rozvoje města, byť se situace výrazně zlepšuje. Jistá nedůvěra účastníků k možnosti studie a naplnitelnosti záměrů, která byla z diskuse čitelná, je tak na místě. Z hlediska účastníků diskuse trpí oblast pražské Baby mnohými neduhy, z nichž jen některé jsou v moci řešení studie. Panovala ovšem více méně shoda, že úpravy uliční sítě, zajištění lepší prostupnosti krajiny, vytvoření nových a kultivace existujících pobytových míst, společně s nerušivým servisem pro návštěvníky mohou být přínosy pro celou oblast, především pak pro její obyvatele.

V následujících měsících budeme společně s veřejností hledat pochopení problémů, hodnot a příležitostí rozvoje veřejného prostoru tak, abychom mohli navrhnout nejlepší možná řešení. Přímo v diskusi padla otázka, zda o následné studii proběhne nějaká forma místního referenda či jiné hlasování. Bylo snahou týmu realizátorů koncepční studie vysvětlit, že systematická participace veřejnosti ve vícestupňovém projednání zajišťuje více, než by mohlo nabídnout referendum o odborném řešení. Veřejnosti zaručuje participativní proces, který na ně čeká, nejen zohlednění jejich požadavků, ale také srozumitelné vysvětlení, jak byly architekty, urbanisty, vodohospodáři a politiky zaneseny do studie. Veřejnost bude moci ovlivnit jak návrh úprav, tak se vyjádřit k pracovní verzi návrhu. Participace není o hlasování o nejméně přijatelném návrhu, ale o pochopení potřeb veřejnosti a přetavení tohoto pochopení do návrhů konkrétních realizací. 

Dalším navazujícím krokem je dotazníkové šetření jako základu k pochopení přístupu či náhledu veřejnosti k současnému stavu sídliště Baba. Proběhne na přelomu února a března 2021. Bude obsahovat pocitové mapy (záznam problémů, hodnot a příležitostí veřejného prostoru do mapového podkladu), uzavřené otázky testující předem identifikované problémy, hlavně ale bude obsahovat otevřené otázky, kde budou mít zájemci dostatek prostoru pro vysvětlení svých nápadů dopodrobna. Odkaz na internetový dotazník najdou obyvatelé sídliště Baba ve svých schránkách, ostatní veřejnost na webu městské části Praha 6, webu IPR Praha, na sociálních sítích a dalších místech.

Úspěchem pro Českou republiku je zvolení prof. Vladimíra Šlapety členem německého Werkbundu.

Na počátku listopadu 2020 byl specialista na historii pražské Baby, který poskytl materiál ze svého bohatého archivu i na tento web, profesor Vladimír Šlapeta zvolen členem německého Werkbundu v Berlíně. Předsednictvo Werkbundu tím ocenilo jeho celoživotní zásluhy o odkaz Svazu československého díla, který byl sesterskou organizací německého Werkbundu od roku 1913 až do zrušení v roce 1948 a také o zpracování historie výstavní kolonie na Babě 1932.

V podzimním bulletinu Máme Vybráno 2020/2021 časopisu ProPamátky vyšel článek o oceněné osadě Baba

BULLETIN MÁME VYBRÁNO

Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě

Jako součást mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927–1932 získal obytný soubor vil v pražské památkové zóně na Babě nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Ocenění je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály.

Již roku 2013 došlo ke znovupropojení zástupců všech šesti lokalit, v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. století realizovat experimentální obytné soubory. V rámci pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy, Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá výměna informací týkajících se péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932 v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) je pak aktuální získání významného evropského ocenění European Heritage Label.

Praha drží krok s Evropou

Funkcionalistická vilová kolonie Baba má mezi pražskými vilovými čtvrtěmi specifické postavení. Jako jediná v metropoli byla postavena jako tzv. výstavní kolonie. V roce 1932, tedy v době zahájení výstavby, sloužila jako jakýsi katalog pro zájemce, kteří si chtěli koupit moderní dům. První část souboru vil na Babě vznikla jako reakce na iniciativu německého Werkbundu (Svazu německého díla) v meziválečném období 1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť (kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným materiálům, které je možné složit jako skládačku. Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů, jako jsou Le Corbusier, Walter Gropius či Ludwig Mies van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně, polská Vratislav představila bytový komplex WuWA, Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii, na níž se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společensko-politickým experimentům moderny. Baba měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům Werkbundu nepoškozeným během 2. světové války.

Výjimečnost Baby

Osada Baba byla sice vystavěna jako jedna ze šesti dnes nejvíce ceněných obytných kolonií s cílem propagovat bydlení ve stylu funkcionalistické očistné estetiky, ovšem jako jediná je souborem individuálních vil soukromých investorů z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Svaz československého díla v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů moderny: Ladislava Žáka, Evžena Linharta, Františka Zelenku, Jana E. Koulu, Josefa Gočára či Hanu Kučerovou-Záveskou, Františka a Václava Kavalírovy, Františka Kerharta, Oldřicha Starého, Antonína Heythuma, Jaroslava Fišera, Josefa Fuchse a Otokara Fischela. „Čtyři léta práce Svazu československého díla – dějiny průkopnictví, které je třeba zaznamenat.“ Tak uvedl krátkou historii kolonie rodinných domů v Praze na Babě, vystavěné v roce 1932, architekt Pavel Janák. Oldřich Starý ve stejné brožurce vydané k výstavbě osady Baba charakterizoval úsilí Svazu jako „pokus o spolupráci stavebníků s architekty pro uskutečnění dobrého obydlí, odpovídajícího názoru moderního člověka“. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů TEXT A FOTO ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE MHMP a neméně progresivně uvažujících Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě investorů tak vznikl unikátní soubor moderních vil s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění skýtající obyvatelům každé vily nádherný výhled na panorama Prahy. Samozřejmostí byl i návrh zahrad a urbanistický návrh okolí. Jediným cizincem, který se podílel na první etapě výstavby na Babě, byl holandský avantgardní architekt Mart Stam. Stavitele Jiřího Paličku a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii Paličkovou, na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro návrh své vily. Vila Palička je dnes skvělým příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko-urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina vil a jejich okolí dočkala řady citlivějších či méně citlivých proměn. Nezbytným předpokladem úspěšnosti vzniku projektu Osada Baba byla zcela vzácná souhra architekta a stavebníka. Vzniklé kompromisy ale nikdy nebyly takového rázu, aby zcela narušily estetickou celistvost, která i po téměř 90 letech a mnoha necitlivých úpravách, stále nepřestává udivovat.

Baba budoucnosti

Získání ocenění European Heritage Label je závazek, a proto již nyní probíhají přípravné práce na vzniku nové koncepční studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na celkovou revitalizaci lokality Baba s odkazem na původní stav. Cílem studie je vedle zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele také vytvoření zázemí pro návštěvníky s ohledem na co nejmenší rušení poklidného života obyvatel vil, obnova povrchů k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru. V neposlední řadě je úkolem studie i lepší ochrana Baby před nekoordinovanými zásahy. Klenot jako Baba si nejvyšší úroveň péče rozhodně zasluhuje.

www.mamevybrano.cz

V časopise Kam po Česku vyšel článek o oceněné osadě Baba 1932

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě

Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“
získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –
označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, která
této městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkám
celoevropského kulturně-historického významu.

Oceněná spolupráce

Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. V roce 2013 došlo ke znovu propojení zástupců všech šesti lokalit, v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. stol. experimentální obytné soubory realizovat. V rámci pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy, Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá výměna informací týkající se péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932“ v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) je získání významného evropského ocenění European Heritage Label.

Praha drží krok s Evropou

První etapa výstavby domů na Babě vznikla jako reakce na iniciativu německého Werkbundu (Svazu německého díla) v meziválečném období 1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť (kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným materiálům, které je možno složit jako skládačku. Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů jako Le Corbusier, Walter Gropius či Ludwig Mies van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně, polská Vratislav uvedla bytový komplex WuWA, Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii, na níž se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společenskopolitickým experimentům moderny. Baba měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům Werkbundu nepoškozeným během 2. světové války.

Baba výjimečná

Na rozdíl od zmíněných pěti spoluoceněných experimentálních sídlišť je Baba jako jediná souborem individuálních domů soukromých investorů z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Svaz československého díla v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem Sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů moderny jako Ladislava Žáka, Evžena Linharta, Josefa Gočára či Hanu Kučerovou-Záveskou. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních rodinných domů s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění skýtající obyvatelům domů nádherný výhled na panorama Prahy. Samozřejmostí byl i urbanistický návrh okolí a zahrad. Jediným cizincem byl holandský avantgardní architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii, na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro návrh svého domu. V současnosti je dům Palička příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko-urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina domů a zahrad dočkala řady citlivějších či méně citlivých proměn. Blýská se však na lepší časy.

Vize budoucnosti

Získání ocenění European Heritage Label je jistě důvodem k oslavám, zároveň je však zavazující. Již nyní probíhají práce na přípravě nové koncepční studie na celkovou revitalizaci lokality Baba s odkazem na původní stav. Zkvalitnění prostředí pro poklidný život místních obyvatel, vytvoření co nejméně rušivého zázemí pro návštěvníky, rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu s moderními trendy, obnova povrchů k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru Baba a nakonec stanovení nezbytné regulace území za účelem zajištění udržitelného rozvoje s ohledem na památkovou péči jsou hlavními cíli této studie. Klenot jako Baba si nejvyšší úroveň péče rozhodně zasluhuje.

www.pamatky.praha.eu

www.praha.eu

MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ

Dcera investorů první vily na Babě manželů Munkových, paní Suzanne Munk Ragen, poskytla svůj autentický text ,,Dům na Babě, kde jsem se narodila“.

MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ

Suzanne Ragenová

Je zvláštní psát o historii domu, na který nemám žádné vlastní vzpomínky. V tom domě jsem se sice narodila, ale když mi byly dva roky, naše rodina ho náhle opustila. Stále stojí na kopci nad pohádkovou Prahou. Ten dům pro mě zůstal jako živý díky příběhům, které mi rodiče vyprávěli, a fotografiím, které pořídili. Jedna z těch fotografií zachycuje mého otce, jak hrdě stojí na holém vršku s lopatou v ruce, připraven začít stavbu našeho nového domu. Jako dospělá jsem ten dům navštívila několikrát. Naposledy to bylo v létě roku 2007. Cestovala jsem spolu s Brooksem, našimi třemi dětmi, jejich partnery a našimi devíti vnoučaty.

Na počátku třicátých let minulého století byl můj otec jedním ze zakladatelů osady Baba, Werkbundské kolonie ve stylu Bauhaus. Název osady pochází ze staročeského slova pro babičku, jelikož s vrchem Baba se pojí starodávné mýty. Zakladatelé osady Baba byli převážně intelektuálové a podnikatelé, kteří se považovali za osvícené představitele nového československého demokratického státu. Můj otec nám vyprávěl o nadšení, které mezi zakladateli panovalo, a o zapálených politických debatách, které se vedly přes nízké zahradní ploty.

Kubistická architektura kolonie byla na svou dobu velmi moderní a avantgardní. Praha byla proslulá svými pastelovými budovami v barokním, rokokovém a secesním stylu, jsou to samé křivky, habsburské sochy, okna a balkony roztodivných tvarů a špičaté střechy. Náš dům měl rovné linie, plochou střechu, obrovská skleněná okna a na hladkých betonových stěnách bílý nátěr. Interiér byl stejně minimalistický, plný vestavěných skříní a čistých prostorných místností. Všechny domy kolem měly podobný geometrický styl, lišily se pouze velikostí a půdorysy. Každý dům byl originál, protože domy měly různé architekty a stavěly se pro konkrétní rodiny. Moji rodiče najali architekty Josefa Fuchse a Otokara Fischela. Osada Baba byla jako jediná kolonie Werkbundu v Evropě financována soukromými klienty. Jednalo se o rodinné domy, které měly svůj jedinečný styl, ale zároveň spolu ladily.

Moji rodiče, Nadia a Frank Munkovi, se do čerstvě dokončeného domu nastěhovali v roce 1933. Můj bratr Michael se narodil v roce 1934 a já jsem na svět přišla v roce 1937. Tehdy už se zapálené politické debaty začaly vést temným a úzkostným tónem. V Německu se Hitler připravoval obsadit Evropu. V květnu roku 1938 napadl a anektoval Rakousko a 30. září stejného roku se setkal s Mussolinim, Chamberlainem a Daladierem v Mnichově, kde schválili postoupení třetiny Československa Německu. Šlo o neslavnou Mnichovskou dohodu. Premiér Chamberlain se vrátil do slavící Anglie a oznámil, že zajistili „mír v naší době“.

V dubnu roku 1939 do Prahy přijely německé tanky a zamířily na Hradčany, sídlo české vlády. Toho dne napadl pozdní sníh. Můj otec byl jedním z mnoha Čechů, kteří se zkříženýma rukama, někteří v slzách, tiše přihlíželi, jak kolem projíždějí tanky. Otec vzpomínal, jak se jich řidič prvního tanku zcela neuvěřitelně ptal na cestu. Nikdo neodpověděl. Všichni předstírali, že neslyší nebo nerozumí. (Zajímavé je, že před asi deseti lety jsme s Brooksem v knihkupectví procházeli staré časopisy LIFE a našli jsme dubnové číslo z roku 1939, které zobrazovalo přesně tu scénu, tak často popisovanou mým otcem.)

Mým rodičům bylo jasné, že budou muset emigrovat, protože otec se angažoval v české vládě. Byl také židovského původu, ale to v té době nebyl hlavní problém. Můj otec ve svých pamětech napsal: „Jednou v květnu za mnou do kanceláře přišel muž. Zavřel za sebou dveře a ukázal mi průkaz bývalé české tajné služby. Byl jsem v šoku. Bylo to dva měsíce po německé invazi a takto se identifikovat bylo nemyslitelné. Ten muž pak řekl: ‚Přišel jsem vám ukázat jeden papír.‘ Podal mi příkaz gestapa k zatčení všech členů hospodářského výboru Socialistické strany. Mé jméno bylo první na seznamu, protože jsem býval předsedou výboru. Ten muž pak odešel, ale nikdo mi nemusel nic dalšího říkat.“

Náš odjezd se zařizoval ve spěchu. S pomocí Červeného kříže, kvakerské kamarádky Beatrice Wellingtonové a Rockefellerova institutu v New Yorku, kde byl můj otec členem, se nakonec podařilo zarezervovat čtyři místa ve vlaku, který odvážel židovské děti z Prahy přes Holandsko do Anglie.

Náš dům na Babě jsme opustili 20. května 1939. Byla to sobota a moji rodiče řekli kuchařce a chůvě, že odjíždíme na víkend. Moje matka řekla totéž své matce a sestrám. Nevěděla, jestli se s nimi nevidí naposledy. Moji rodiče měli každý jedno malé zavazadlo. Otec měl černou kulatou koženou tašku s hnědým koženým lemem a iniciály FM. Mám ji dodnes. S Michaelem jsme si mohli každý vzít jen jednu hračku. Já jsem si vybrala velké dřevěné malované vejce, ve kterém se skrývala spousta malých hraček. To vejce mám dodnes, ale ty malé hračky jsou dávno pryč.

Na nádraží Woodrowa Wilsona jsme dojeli taxíkem a po půl hodině jízdy vlakem jsme dorazili na německou hranici. Hranici hlídaly obávané jednotky SS ve svých černých uniformách se symbolem lebky na čepicích. Pak pro mé rodiče nastal dramatický moment, hlídka kontrolovala naše dokumenty. Otec to prohlásil za nejtěžší okamžik svého dlouhého života. Naštěstí kdysi něco udělal pro tamního přednostu stanice, kterému se podařilo dostat nás přes hranici rychle. Trval na tom, aby vlak odjel načas. Tak začala naše dlouhá cesta do Ameriky.

Náš dům na Babě, který postavili s tak velkými nadějemi, rodiče neviděli po emigraci mnoho let. Krátce poté, co jsme odjeli, se do domu nastěhovala rodina německého důstojníka. Když otec navštívil Prahu v rámci své práce pro organizaci UNRRA, našel náš dům prázdný a v obývacím pokoji objevil několik děr po kulkách. Nikdy jsme se nedozvěděli, jaký příběh se za nimi ukrývá.

V sedmdesátých letech jsem náš dům navštívila s Brooksem a rodiči. Procházeli jsme se ulicemi a rodiče nám vyprávěli o nadšení, které panovalo při stavbě jejich domu a plánování celé kolonie. Potěšil je pohled na vzrostlé stromy a zelenající se zahrady. Prohlásili, že všechny domy vypadají zhruba stejně, jako když odešli. Vyprávěli nám o svých sousedech. S mnohými z nich jsme se na Babě dokonce setkali. Rodiče doufali, že se do Prahy po válce vrátí, ale když zjistili, že zemi budou okupovat komunisté, rozhodli se zůstat v Americe. Tehdy také náš dům na Babě prodali.

Po smrti mého otce v roce 1999 jsme s Brooksem vzali mou matku do Prahy, kde se, jak se později ukázalo, naposledy setkala se svými pěti sestrami a bratrem. Týden před naším příjezdem zemřel můj strýc Vladimír, takže s jeho pohřbem počkali do našeho příjezdu. V kalendáři vedle postele měl napsáno: „Dnes přijíždí Naďa“.

V létě roku 2007 jsme Prahu navštívili s našimi dětmi a devíti vnoučaty. Několik měsíců před cestou jsem poslala dopis adresovaný „Rodině, která bydlí v domě č. 5 Na Vršku“, jelikož jsem nevěděla, kdo v našem starém domě bydlí. Zanedlouho mi přišla e-mailem odpověď. Psal mi syn vdovy, která tam bydlí, a pozval nás, abychom ji přišli navštívit. Domluvili jsme den a čas, najali jsme si malý autobus a celá naše výprava o sedmnácti členech dorazila k domu na Babě. Paní Hoffmanová na nás čekala se svými dvěma syny, jejich manželkami a dvěma vnuky. Bylo teplé slunečné odpoledne. V nádherné zahradě na nás čekaly lahodné domácí chlebíčky, makové šátečky s meruňkami, ovocný džus a čaj. Pak nás paní domu pozvala dovnitř.

Interiér se od našich předchozích návštěv změnil jen málo. Podle fotografií se toho příliš nezměnilo ani od dob mých rodičů. Všichni jsme vyšli po venkovních schodech na střešní terasu, kde jsme se kochali výhledem na Prahu. Obdivovali jsme pohádkové věže, Pražský hrad a Vltavu s jejími četnými mosty. Vzpomněla jsem si na fotku mého otce na téže terase. Měl na sobě oblek a klobouk a opíral se o železné zábradlí, plný hrdosti a naděje.

Děti chápaly, že se jedná o můj rodný dům, ale muselo jim to připadat jako dávná historie. Dojem na ně udělalo až to, když jeden z vnuků paní Hoffmanové sundal ze stěny obraz a ukázal jim dírku po kulce z válečných let. Zachovali ji jako kousek historie domu na Babě.

V časopise COT vyšel článek o oceněném obytném souboru Baba 1932

Poklad funkcionalismu na Babě láká k objevení

Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“ získal obytný soubor vil na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Ten uděluje Evropská komise jen památkám celoevropského kulturně-historického významu. Praha chce obnovit jedinečný původní
ráz unikátní Baby podle nové koncepční studie na revitalizaci území této městské památkové zóny.

Ocenění spolupráce

Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. Již roku 2013 došlo ke znovupropojení zástupců všech šesti lokalit, v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. století experimentální obytné soubory realizovat. V rámci pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy, Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá výměna informací týkající se péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932“ v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) je pak aktuální získání významného evropského ocenění European Heritage Label.

Praha drží krok s Evropou

První část souboru vil na Babě vznikla jako reakce na iniciativu německého Werkbundu (Svazu německého díla) v meziválečném období 1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť (kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným materiálům, které je možné složit jako skládačku. Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů jako Le Corbusier, Walter Gropius či Ludwig Mies van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně, polská Vratislav představila bytový komplex WuWA, Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii, na níž se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společensko- politickým experimentům moderny. Baba měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům Werkbundu, nepoškozeným během 2. světové války.

Baba a její výjimečnost

Baba byla sice vystavěna jako jedna ze šesti dnes nejvíce ceněných obytných kolonií s cílem propagovat funkcionalistické bydlení, ovšem jako jediná je souborem individuálních vil soukromých investorů z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Svaz československého díla v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů moderny jako Ladislava Žáka, Evžena Linharta, Josefa Gočára či Hanu Kučerovou- Záveskou. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních vil s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění skýtající obyvatelům každé vily nádherný výhled na panorama Prahy. Samozřejmostí byl i návrh zahrad a urbanistický návrh okolí. Jediným cizincem byl holandský avantgardní architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii Paličkovou, na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro návrh své vily. Vila Palička je dnes příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko- urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina vil a jejich okolí dočkala řady citlivějších či méně citlivých proměn. Blýská se však na lepší časy.

Vize blízké budoucnosti

Získání ocenění European Heritage Label je jistě důvodem k oslavám, zároveň je však zavazující, a proto již nyní probíhají práce na přípravě nové koncepční studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na celkovou revitalizaci lokality Baba s odkazem na původní stav. Cílem studie je vedle zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele také vytvoření zázemí pro návštěvníky s ohledem na co nejmenší rušení poklidného života obyvatel vil, obnova povrchů k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru Baba (a tím také zlepšení podmínek pro chodce, zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti), rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu s moderními trendy a nakonec stanovení nezbytné regulace území za účelem zajištění udržitelného rozvoje s ohledem na památkovou péči. Klenot jako Baba si nejvyšší úroveň péče rozhodně zasluhuje.

Obytný soubor na Babě

Obytný soubor na Babě získal jako součást úspěšného mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927-1932 prestižní ocenění Evropské dědictví, které dnes vyhlásila Evropská komise.

Osada Baba získala na podnět pražských památkářů prestižní ocenění Evropské dědictví

Osada Baba v Praze 6 se nově dostala na seznam významných památek s Označením Evropské dědictví. Stalo se tak v rámci nadnárodní nominace pod názvem Werkbund Estates in Europe. Baba se tak staví po bok necelé padesátky lokalit v Evropě, které sehrály důležitou roli v dějinách Evropy.   

Udělení ocenění European Heritage Label (Označení Evropské dědictví) bylo vyhlášeno Evropskou komisí v Bruselu, kdy na seznam stávajících třiceti osmi pamětihodností přibylo dalších deset památek se zásadním celoevropským kulturně-historickým významem.

Kolonie Baba v pražských Dejvicích, což je soubor více jak tří desítek ukázkových moderních vil postavených na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, získala ocenění v rámci společné nominace Werkbund Estates in Europe, která konkrétně zahrnuje čtyři země – Německo, Polsko, Českou republiku a Rakousko – a pět měst – Stuttgart, Wroclaw, Prahu, Brno a Vídeň.

„Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje koncepční studii jako podklad pro změnu
platného územního rozhodnutí na kvalitní rekonstrukci a revitalizaci veřejného prostranství
s ohledem na původní vzhled v době výstavby obytného souboru Baba. Jednalo se tehdy o jedinečný a zároveň o jeden z posledních celoevropských urbanistických společných počinů výstavby na zelené louce. Cílem nové studie je podpora, zachování a rozvoj historické hodnoty na základě udržitelné památkové ochrany, zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a vytvoření kvalitního zázemí včetně technické infrastruktury této výjimečné lokality. Zásadní změny pro život obyvatel v daném místě včetně zvýšené koncentrace turistů se neočekávají,“
uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

O úspěšnou nominaci se postarali pražští památkáři. Celou nominaci včetně dalších měst podávalo Německo, odkud skupina architektů pod názvem Werkbund původně pocházela. Právě pražská osada byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií, které vznikaly z iniciativy Werkbundu. V roce 2013 došlo k vytvoření komunikační sítě mezi těmito pěti subjekty, a to především pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností a poznatků týkajících se funkce, péče a ochrany těchto obytných souborů. V roce 2016 se ve Vratislavi uskutečnila výstava Werkbundu, jež prohloubila nadnárodní spolupráci těchto zemí na všech úrovních. Cílem bylo získat evropské ocenění pro pamětihodnosti, které symbolizují pocit vzájemné evropské identity a ideálů.

„Ocenění Evropské dědictví je velký úspěch a velice pozitivní zpráva nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku, která tak jasně prokázala, že je na poli kultury a historie rovnocenným a inspirativním partnerem ostatním evropským zemím. Úspěch výjimečného projektu „Werkbund Estates in Europe“ je krásným příkladem fungující spolupráce a komunikace, která tak symbolicky překračuje hranice, stejně jako osvícení architekti a stavitelé z meziválečné doby vzniku těchto jedinečných obytných souborů.”, řekla Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Označení Evropské dědictví vzniklo v roce 2013 se záměrem ocenit památky, které sehrály důležitou roli v dějinách Evropy a její integraci. Zvláště symbolická hodnota nominovaného místa je při rozhodování o udělení označení významnějším kritériem, než je jeho estetická, architektonická či kulturní kvalita.

Příloha: Obytný soubor Baba v Praze

Praha 2. 4. 2020

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu     

European Heritage Label

Mariya GABRIEL
Commissioner for Innovation, Research,
Culture, Education and Youth

Dear Mr. Herbert Medek,
I have the pleasure to inform you that the European Commission has awarded the Werkbund
Estates in Europe the European Heritage Label.
The European Heritage Label aims to enhance people’s, and especially young people’s,
understanding and appreciation of the European Union’s shared and diverse heritage and
contributes to strengthening European citizens’ sense of belonging to the Union.
Raising awareness of the European significance of the Werkbund Estates in Europe and
raising the profile and attractiveness of this site on a European scale, can bring significant
cultural, social and economic benefits. The activities the Werkbund Estates in Europe will
implement, in particular those for young people, will enable them to better understand the
European Union’s history through this symbolic site.
I congratulate you for the Werkbund Estates in Europe being awarded the Label and wish
you every success as European Heritage Label site.
Yours sincerely,
Mariya Gabriel

Grafický manuálLOGOGrafický manuál vizuálního stylu včetně logotypu od Jana Šabacha vychází z meziválečné grafické tvorby Bauhausu. Logo připomíná samotné domy na Babě s jejich plochými střechami a pásovými okny. Je taktéž inspirován původním ikonickým vizuálním stylem použitým v propagaci Baby od  Ladislava Sutnara.

,,Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932“

Od 31. 5. 2016 – 5. 6. 2016 probíhala v Muzeu architektury v polské Vratislavi významná událost. Výstava ,,Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932“ poprvé na jednom místě představila všech šest unikátních evropských sídlišť včetně Baby

Ve výstavním katalogu k výstavě se objevil text prof. Vladimíra Šlapety, který dobře ilustruje dobovou spolupráci a inspiraci v rámci evropského Werkbundu a tvorbu osobností jím ovlivněných.

Vzorové sídliště a výstava Baba v Praze (1932)                 

Vladimír Šlapeta

Historie Svazu československého díla (SČSD) je paralelní s historií Svazu německého díla (Deutscher Werkbund). Svaz českého díla (SČD) byl založen na přelomu let 1913–1914 českými architekty, výtvarnými umělci, podnikateli a zástupci české šlechty[1] s cílem prezentovat samostatně český umělecký průmysl a architekturu na výstavě Werkbundu v Kolíně nad Rýnem 1914. Pražská „Skupina umělců výtvarných“ tak mohla ve čtyřech sálech rakouského pavilonu, postaveného podle návrhu Josefa Hoffmanna, překvapit v mezinárodním měřítku prezentací výsledků českého kubistického hnutí. Berlínský kritik Walter Curt Behrendt tehdy ve svém komentáři napsal, že jisté osvěžení šťáv a zrychlení krevního oběhu bude snad možné, až slovanští národové dají své neupotřebené síly do služeb rakouského uměleckého průmyslu. Že se právě zde již silně projevují, dokazuje výbojná a bouřlivá výstava Svazu českého díla.[2] Úspěšné vystoupení českých kubistů v čele s Josefem Gočárem a Pavlem Janákem v instalaci navržené Otakarem Novotným zůstalo však díky politickému vývoji na dlouho nevyužito. Po vypuknutí první světové války byla výstava 8. srpna 1914 předčasně uzavřena a na společenské kontakty se mohlo navázat až za politické situace v nově vzniklé Československé republice.

K obnovení svazu, již pod novým názvem Svaz československého díla (SČSD), došlo po několika přípravných schůzích 13. října 1920, kdy byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor pod předsednictvím architekta Josefa Gočára.[3] Strategie svazu směřovala k propojení zájmů průmyslu, státní správy, výstavních a muzeálních institucí a výtvarné obce ke zvýšení estetické kvality průmyslové výroby, designu, architektury a urbanismu v novém státě. Kubistické směřování k abstrakci a zduchovnění architektury plastickou formou přecházelo během první světové války v souvislosti s růstem nacionální vlny k určité monumentalitě a ke snaze o vytvoření „národního slohu“.[4] Zároveň byly cíle Svazu československého díla orientovány na řešení sociálních problémů urbanismu a bydlení v nově zakládaných čtvrtích zahradních měst a na zvýšení úrovně bytového zařízení a designu průmyslových předmětů pro nejširší vrstvy obyvatelstva.[5] Úsilí o exaltovanou plastickou formu průčelí doprovázela její výrazná barevnost. Tento národní sloh – zvaný též rondokubismus – dominoval až do poloviny dvacátých let, než byl vystřídán krátkou periodou civilismu z Holandska importované cihelné architektury a posléze bílým funkcionalismem inspirovaným Le Corbusierovým purismem a stylem nové věcnosti z okruhu Bauhausu. Svaz československého díla také spoluorganizoval výstavy československého průmyslu a designu i výtvarného umění v zahraničí, v tomto raném období zejména velkou výstavu československého uměleckého průmyslu v Monze v Itálii roku 1923, kterou navrhl Rudolf Stockar za spolupráce malíře Emanuela Hrbka, nebo prezentoval československý plakát na výstavě ve Stuttgartu v témže roce a českou grafiku v Haagu v roce 1924 a konečně představil Josefem Gočárem navržený československý pavilon na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži (1925). Ten naznačoval již odklon od národního slohu k holandskému civilismu. Orgánem Svazu československého díla v první polovině dvacátých let byl časopis Výtvarná práce (1921–1926). Se zánikem tohoto časopisu a s třetí a čtvrtou výstavou Svazu československého díla v Praze v roce 1926 skončila první poválečná etapa Svazu, ovlivněná zejména národním slohem a poté částečně holandským civilismem a stylem art déco, vytvářená generací umělců a architektů narozených v osmdesátých letech 19. století v čele s Josefem Gočárem, Pavlem Janákem a Františkem Kyselou.

Aktivity Svazu československého díla v první polovině dvacátých let vyvolaly i reakci německých průmyslníků, designerů a architektů, žijících v Československu, kteří si založili Der Werkbund der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik (Svaz německého díla v Československu) za předsednictví textilního průmyslníka Wilhelma Ginzkeyho (1856–1934), majitele známé továrny na koberce ve Vratislavicích u Jablonce, která vyrobila mimo jiné i koberec pro newyorský hotel Waldorf Astoria (1930).

Od poloviny dvacátých let se ve Svazu československého díla začala prosazovat „funkcionalistická“ generace, když po přednáškovém cyklu Za novou architekturu v Praze a v Brně v zimě 1924–1925, na němž postupně vystoupili Jacobus Johannes Pieter Oud, Walter Gropius, Le Corbusier, Amédée Ozenfant a Adolf Loos, ovládl tento styl české prostředí. Svaz československého díla také rozšířil své aktivity do řady nově založených poboček – např. v Brně, Chrudimi, Železném Brodě, Hradci Králové a v Bratislavě. Tím byla značně rozšířena členská základna a vytvořeny možnosti pro zvyšování vlivu na výrobu a klientelu v regionech. Časopisem svazu se staly Výtvarné snahy a v něm se začali uplatňovat představitelé mladší generace, především grafik a designér Ladislav Sutnar (1897–1976), architekti Josef Havlíček, Karel Honzík nebo Ladislav Žák a pilný organizátor Karel Herain v Praze, Jan Vaněk a Bohuslav Fuchs v Brně nebo Josef Vydra, ředitel k Bauhausu orientované Uměleckoprůmyslové školy v Bratislavě.

Právě příklad Bauhausu, čerstvě přeneseného Walterem Gropiem do Dessau, a zvýšené aktivity německého Werkbundu (zejména stavební výstava „Die Wohnung“ ve Stuttgartu s realizací vzorové osady na Weissenhofu) měly nepochybně i v Československu silný ohlas. Výstava na Weissenhofu se stala poutním místem pro celou řadu předních českých architektů – navštívili ji např. Pavel Janák, Oldřich Starý, Adolf Benš, Jan E. Koula, Karel Hannauer, Vojtěch Krch, Vladimír Grégr, Jaroslav Rössler a mnozí další. Na výstavě ve stuttgartské Gewerbehalle bylo řadou příkladů zastoupeno i Československo a putovní verze této přehlídky byla instalována v roce 1929 v městské knihovně v Praze.

Ohlasem akce ve Stuttgartu byla široká publicita stuttgartské vzorové osady v českých odborných časopisech Stavba, Stavitel, Styl, Výtvarné snahy aj. Oldřich Starý v časopise Stavba vyzvedl, že žádný z domů nebyl postaven z tradičního cihelného zdiva, nýbrž že zde byly použity různé experimentální konstrukce z betonu (Le Corbusier), železa (Mies van der Rohe) nebo různých druhů tvárnic. Po stránce půdorysných řešení rozdělil domy na ty, které usilovaly o vytvoření typu pro sériovou výrobu (Stam, Oud, Gropius), a ty, které usilovaly o řešení ideálního domu budoucnosti (Le Corbusier, Mies van der Rohe). Podrobně se zabýval i vnitřním zařízením a nábytkovým vybavením domů.[6] Adolf Benš věnuje nejvíce pozornosti domům Le Corbusiera, ale oceňuje také prostorové řešení Hanse Scharouna a Miese van der Rohe, některé nápady Marta Stama i minimalistický přístup J. J. P. Ouda.[7] Vojtěch Krch se v časopise Architekt SIA zabývá podrobně půdorysným řešením, použitými konstrukcemi i technickým zařízením a dochází k závěru, že i když s mnohým polemizujete, odnášíte si dojem, že jsou zde naznačeny cesty, jimiž se bude ubírati moderní architektura naší doby […] a že možno hovořiti o vznikajícím novém stavebnictví, nové architektuře, novém slohu.[8] Nejkritičtěji se vyjádřil Jaroslav Rössler, představitel generace vyškolené ještě na přelomu století. Kritizuje relativně vysoké náklady a konstatuje, že bilance architektury na této výstavě není aktivní, protože jasně dokazuje, jak mnoho se jí jedná o formu, když nepotřebných betonových překladů a trámů spáchána tu ve jménu konstruktivismu celá řada.[9]

Zajímavé bylo, že vůdčí teoretik avantgardy Karel Teige se k výstavě choval rezervovaně – odehrála se právě v době, kdy se odkláněl od obdivu k Le Corbusierově puristické architektuře a začal ho napadat pro akademismus, který nacházel v jeho projektech paláce Spojených národů v Ženevě, Otletova muzea Mundaneum nebo vily Madame Steinové v Garches. Zároveň také tehdy začal rozvíjet i svou teorii, že architektura není umění, ale věda, a hledal vzory pro svou koncepci v díle Hannese Meyera, Marta Stama a sovětských konstruktivistů. Proto ani Weissenhofu nevěnoval místo ve svém časopisu ReD. Nicméně nakonec v knize Nejmenší byt konstatoval, že výstava ve Stuttgartu byla nejvýznamnějším počinem posledního desetiletí.[10]

V zásadě však byla rezonance Weissenhofu velmi pozitivní a vyvolala i řadu úvah o technickém zvládnutí nové architektury a vydání knížky Rovné střechy,[11] kde byla zvláštní pozornost věnována dílu Le Corbusiera.

Výstava ve Stuttgartu vzbudila i myšlenku, že by se podobná akce dala uskutečnit i v Československu. Když brněnský marxistický kritik Bedřich Václavek bilancoval aktivity československé umělecké avantgardy v časopise Das neue Frankfurt,[12] zmínil, že v oblasti architektury vykonala československá avantgarda teoretickou pionýrskou práci […]. Mladí architekti (J. Krejcar, J. Chochol, O. Tyl, V. Obrtel, K. Honzík, E. Wiesner, B. Fuchs atd.) dospěli nyní postupně v dostatečné míře k praktické práci. Přitom vzniká samozřejmě otázka kompromisu s dnešními poměry, v nichž konečná realizace konstruktivistické architektury není proveditelná. Doufejme, že konstruktivisté neustoupí ani o krok dále, než je nezbytně nutné. Otázka míry kompromisu byla pak skutečně určující pro obě stavební výstavy Svazu československého díla – „Nový dům“ v Brně 1928 a „Baba“ v Praze 1932.

Zatímco se vedení Svazu československého díla začalo tímto projektem zabývat a Pavel Janák, od roku 1924 předseda svazu, inicioval jednání o poskytnutí vhodných pozemků v Praze na Babě, objevila se příležitost i v Brně v souvislosti s otevřením veletržního areálu „Výstavou soudobé kultury“ k desátému výročí založení Československé republiky. Přímo na výstavišti byl postaven obytný dům Svazu československého díla, podle návrhu Josefa Havlíčka a Jaroslava Polívky, s byty zařízenými mladými českými architekty a rodinný dům podle návrhu Oldřicha Starého. Vedle toho však vznikla i soukromá iniciativa dvou mladých stavitelů Františka Uherky a Čeňka Rullera: vzali si půjčku u První moravské spořitelny a rozhodli se postavit na vlastní pěst malou osadu šestnácti domů na pozemku pod Wilsonovým lesem s osmi brněnskými architekty (z toho dvěma studenty) a pražským architektem Josefem Štěpánkem. Cíl vytyčili redaktoři katalogu výstavy Bedřich Václavek a Zdeněk Rossmann: Při projektech moderních domů je osou člověk, jehož neodvolatelným požadavkem je světlo a vzduch.[13] Kritika z kruhů tradicionálně orientovaných architektů vytkla, že některé domy nebyly ještě v den uzavření výstavy dokončeny a nákladnost betonových konstrukcí, a konstatuje, že Brno dokázalo postavit Weissenhof – i se všemi jeho chybami.[14] Ještě vážnějším problémem byly ekonomické výsledky výstavy. Stavitelům se podařilo prodat pouze dvojdům Ernsta Wiesnera a pronajmout dvojdům navržený studenty Hugem Foltýnem a Miroslavem Putnou, což mělo pro mladou stavitelskou firmu katastrofické důsledky.

Zatímco příprava pražské výstavy procházela ještě zárodečnou fází, byla v roce 1929 uskutečněna výstava „Bydlení a prostor práce“ (WuWA), zorganizovaná slezským odborem Deutscher Werkbund. Vzhledem k tradičním českým vztahům k slezské metropoli i tato výstava vyvolala mezi českými odborníky veliký zájem. Expozici v halové výstavě navrhl brněnský architekt Bohuslav Fuchs a výstavu navštívila opět celá plejáda předních architektů – Josef Gočár, Oldřich Starý, Josef Kranz, Jan E. Koula, Ladislav Žák, Bohumil Hübschmann, tajemník Svazu Karel Herain, ředitel bratislavské uměleckoprůmyslové školy Josef Vydra aj. – a vratislavské výstavy se aktivně účastnili i čeští umělci: designér Josef Vinecký[15] jako autor výstavy materiálu v halové expozici a nábytku v Radingově věžovém domě a studenti akademie – Lubomír Šlapeta spolupracoval na Scharounově návrhu „Wohnheimu“ a jeho bratr Čestmír na Radingově návrhu věžového domu.[16] Podobně jako výstavy ve Stuttgartu vzbudila i výstava WuWA v Československu u odborné veřejnosti velkou pozornost. Ladislav Žák označil za programově nejprogresivnější a zároveň architektonicky nejcennější stavbu Scharounův Wohnheim a vzhledem k tomu, že působila „negermánsky“, položil i otázku Scharounova původu.[17]

Praha se zkušeností z výstavy „Nový dům“ 1928 poučila, a proto se rozhodla již 3. listopadu 1928 pro zorganizování výstavby osady Baba zcela jiným způsobem. Svaz československého díla nabídl okruhu svých sympatizantů možnost, aby si postavili rodinné domy v osadě s jednotnou regulací. Mohli si přitom vybrat architekta – člena Svazu československého díla.[18] Tím měla být zajištěna ekonomická rentabilita. Předseda Pavel Janák se zabýval již od podzimu 1928 způsobem zastavění, vypracoval postupně několik variant a posléze i vyjednal na Státní regulační komisi změnu regulačního plánu a 27. února 1930 prosadil jeho změnu pro pozemky na jihovýchodním svahu v severozápadní části Prahy nedaleko zříceniny Baba, podle které osada dostala své jméno. Svaz československého díla však již předtím vypsal v souvislosti s přípravou výstavy dvě soutěže. Soutěž na nejmenší dům – volně stojící dům a řadový dům – pro mladé architekty a studenty s představou, že by se oceněné návrhy v osadě mohly realizovat. Šlo o nejpočetněji obeslanou soutěž za celou dobu první republiky – bylo odevzdáno osmdesát dva návrhů na volný domek a sedmdesát čtyři návrhů na řadový domek, které posoudila porota v elitním obsazení pod předsednictvím Pavla Janáka. Nejvyššími cenami byly oceněny návrhy Lubomíra Kroužila a Kamila Ossendorfa (volný dům), Richarda Podzemného a Antonína Tenzera (řadový dům)[19] a pozornost vzbudily i další oceněné návrhy, zejména rodinný domek z ocelového skeletu Miroslava Lorence[20] a tzv. rostoucí dům, navržený žákem a spolupracovníkem Hannese Meyera na Bauhausu Antonínem Urbanem.[21] Tyto domky měly být určeny pro poslední řadu výstavní osady, avšak protože žádný z potenciálních stavebníků nechtěl stavět domky tak minimálních rozměrů, z realizací sešlo. V soutěži na brožuru propagující novou formu bydlení byla vybrána práce tří významných aktérů výstavy – Karla Heraina, Ladislava Sutnara a Ladislava Žáka, která vyšla nejprve v časopise Výtvarné snahy a posléze i jako monografie pod názvem O bydlení.[22] Tato brožura směřovala především k potencionálnímu okruhu stavebníků rodinných domů. V úvodu je vysvětlován nový přístup k urbanismu v zeleni na příkladu Le Corbusiera, dále se tu prezentuje prototyp dvojpodlažního bytu Ladislava Žáka, jehož principy potom architekt aplikoval v osadě Baba. Standardizovaná kuchyně Hany Kučerové-Záveské měla oslovit zejména paní domu a upozornit je na výhody nového moderního uspořádání kuchyně a servisního příslušenství domu. Text jednoznačně proklamoval principy funkcionalismu: Pro nový způsob bydlení, pro novou ulici, dům, byt a jeho vnitřní vybavení ve městech i na venkově je příznačná snaha o největší čistotu, hygienu, pohodlí při nejmenší námaze s vedením domácnosti, vařením, úklidem a čištěním. […] Dokonalou účelností vznikne automaticky nová krása. Neboť dokonalá účelnost znamená, prostě řečeno, sloučení účelnosti fyzické (tzv. praktické řešení) a psychické (krásné, vkusné řešení). Vkus moderního člověka všestranně vyspělého je jiný než vkus divocha, lidí minulých století a venkovanů […]. Náš vkus jest elegance, distingovanost. Jednoduchý, přesný tvar, dobrý materiál a barva nám stačí u obleku k svrchované kráse. Musíme dospěti na stejnou úroveň vkusu ve svých domovech a bytech. Nutno apelovati na dámy, jimž elegance a vkus jejích obleků je často věcí samozřejmou, aby stejné estetické cítění uplatnily ve svých domech a bytech. Nebojte se, budou-li si vaše byty navzájem trochu podobnější, než byly doposud, jako se podobají vaše oděvy. K uplatnění individuality zbývá celý ostatní život – knihy, hudba, výtvarné umění, divadlo, kino, tanec, cestování, sporty. Tam všude svobodnou volbou vyhovíte svým odlišným přáním. Moderní vnitřní individualismus vyspělé osobnosti se dobře pojí s kolektivní formou bydlení. […] Je třeba, aby třída lidí, která se ráda nazývá třídou inteligence, zanechala svého nemístného a povrchního individualismu.[23] Těmito slovy proklamovali autoři strojovou estetiku funkcionalismu a zároveň se snažili oslovit zejména tu střední intelektuální vrstvu, pro niž měla být osada Baba určena. V samém závěru brožury připojili ještě tzv. L-projekt architektonické skupiny Levé fronty (Jan Gillar, Josef Špalek, Augusta Müllerová a Peer Bücking) kolektivních domů v Praze na Pankráci z roku 1930, aby poukázali ještě i na budoucí typologické formy velkoměstského bydlení.

V téže době, v zimním semestru 1929–1930, zadal Pavel Janák deseti svým studentům na Uměleckoprůmyslové škole téma malého rodinného domu na svahu, které přibližně odpovídalo situaci na Babě. Na tomto návrhu pracovali tehdejší studenti a později úspěšní architekti Richard Podzemný, Rudolf Jasenský, Antonín Tenzer, Kamil Ossendorf, František Troester aj.[24] Janákův regulační plán navrhoval systém čtyř paralelních ulic, sledujících vrstevnice šachovnicovým systémem, tak aby si domy nebránily v atraktivním výhledu k údolí Vltavy a hradčanskému panoramatu. Janák se také snažil vytvořit v osadě enklávy se skupinami domů navržených vždy jediným architektem. Původně se počítalo i s možností výstavby dvojdomků, které navrhli Bohuslav Fuchs a Pavel Janák,[25] avšak pro nezájem stavebníků se od jejich výstavby ustoupilo. Také pokusy uplatnit na Babě řadové domy navržené nejprve Josefem Havlíčkem a Karlem Honzíkem[26] a posléze Františkem Kerhartem[27] v poslední ulici (Matějské) namísto minimálních domků, skončily nezdarem. Ukázalo se, že všichni soukromí stavebníci chtěli stavět pouze volné rodinné domy, domy se dvěma byty anebo domy s ateliérem. Tím ovšem byl značně limitován experimentální charakter výstavy: Praha tak oproti ostatním stavebním výstavám Werkbundu uspořádala nakonec jedinou výstavu, kde domy nebyly stavěny jako manifesty, ale v zásadě šity na míru svým zadavatelům na základě tradičního dialogu architekta a stavebníka. Proces realizace značně ovlivnil také krach na newyorské burze na podzim 1929 a následující světová krize, která zasáhla i Československo. Krize kulminovala až v letech 1933–1934, kdy počet nezaměstnaných dosáhl téměř 950 000. Z tohoto důvodu i někteří potencionální stavebníci od realizace ustoupili, a tak zůstala pro osadu Baba nerealizována řada pozoruhodných návrhů předních architektů Jaromíra Krejcara,[28] Bohuslava Fuchse, Jiřího Krohy, Josefa Štěpánka, Otakara Novotného nebo půvabný návrh ateliérového domu Františka Kerharta. Uvažovalo se také o postavení dřevěného rodinného domu od Adolfa Loose, který v té době často pobýval v Praze. Jeho stavebníky měli být manželé Milada a František Müllerovi.[29] Také námět Bohuslava Fuchse postavit na Babě domov – pavilon pro sportovce zůstal bez odezvy. Z fotomontáže území patrně z roku 1930 je zřejmé, že se uvažovalo i o postavení pavilonu s kavárnou u vstupu do areálu, ale i z této ideje z ekonomických důvodů sešlo.

Všechny tyto okolnosti způsobily, že termín výstavy byl několikrát posunut a výstava byla otevřena až v termínu od 7. září do konce listopadu 1932, tedy jako poslední ze všech stavebních výstav Werkbundu. Veřejnosti při této příležitosti bylo zpřístupněno dvacet rozestavěných domů. V druhé etapě, která proběhla v letech 1933–1934, bylo postaveno dalších třináct domů a jako poslední byl postaven rodinný dům profesora Bělehrádka od Františka Kerharta, který byl dokončen v létě roku 1936. Expozice rozestavěných domů, většinou zděných z cihel nebo tvárnic s betonovými stropy, měla však určitý výchovný smysl, protože návštěvníky seznámila s moderními metodami stavění. S jednotnou regulací souviselo i jednotné oplocení a také principy řešení zahrad, které předepsal zakladatel krajinářské a zahradní architektury v Československu Otakar Fierlinger.[30] K výstavbě třetí etapy ve čtvrté – Matějské ulici – došlo posléze až na samém přelomu třicátých a čtyřicátých let, kdy lidé rychle investovali do výstavby rodinných domů na prahu druhé světové války.[31]

Na provádění staveb se podílel tucet soukromých stavebních firem, z nichž se o největší část dělily firmy MOK a Bratří Kavalírové. Na rozdíl od stuttgartské výstavy byly domy postaveny jen zčásti z železobetonového skeletu s výplněmi z tvárnic „Petráš“, zčásti z cihelného zdiva s železobetonovými věnci pro stropní konstrukce, s izolacemi z korkových a heraklitových desek.

K otevření výstavy 7. září 1932 byly u vstupu do výstavního areálu pro dobu konání výstavy postaveny stavitelem Františkem Kavalírem dva typové dřevěné domky, které sloužily jako pokladna a informační centrum. Svaz československého díla vydal k této příležitosti katalog v úpravě Ladislava Sutnara s půdorysy domů, jejich popisy i se shrnutím dosavadní činnosti od svého založení v roce 1914.[32] Výstava vyvolala značnou pozornost veřejnosti a návštěva dosáhla téměř patnácti tisíc návštěvníků. Propagaci podpořil i Československý rozhlas, který odvysílal přednášky Pavla Janáka, Adolfa Cinka a Ladislava Žáka v Praze a Lubomíra Šlapety v Moravské Ostravě.[33] Architekti, kteří svými návrhy na výstavě participovali, vedli pro zájemce odborné prohlídky osadou. Časopis Žijeme 1931 a 1932 pak jako orgán svazu zaznamenal celý proces výstavby. Zájem veřejnosti se projevil i v době druhé etapy výstavby v roce 1933, kdy časopis Světozor věnoval osadě značnou publicitu.[34]

Osada Baba však vyvolala kritickou diskuzi, a to hned ve dvou směrech. Vůdčí teoretik levicové avantgardy Karel Teige již od roku 1930 soustavně kritizoval celou akci na Babě, když poznamenal, že jakkoliv lze očekávat, že výstavní kolonie na Babě bude skutkem značného architektonického a technického významu, nelze […] nevidět, že sociální problém je tu položen nesprávně a neaktuálně, a že stavby vil a rodinných domů […] nemohou odpomoci bytové nouzi.[35] Jako řešení bytové otázky nabízel principy kolektivních domů „boarding house“ hotelového typu. I když později ocenil originalitu a citlivost Janákova zastavovacího plánu, znovu zdůraznil, že individuální přání zákazníkovo a jeho kaprice zde hrály větší úlohu než racionální a vzorné řešení architektonické, a že se tedy jednalo o program vyloženě zpátečnický, byť byl okrášlen pokrokovou stylizací, protože opomíjel progresivní komunální formy bydlení.[36] Karel Teige kritizoval také typologickou monotónnost osady, která rezignovala na všechny druhy komunálních bytových forem, i malou experimentálnost konstruktivního provedení oproti předešlým výstavám německým. Tato Teigova kritika, podporovaná zejména zastánci „architektury jako vědy“, odpovídala i postoji, který česká levice zaujímala i k právě dokončené stavbě vily Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe v Brně: ta byla pro ně symbolem nepřijatelného luxusu. Většina zúčastněných architektů, např. Jan E. Koula, však osadu Baba hájili jako možnost realizace bydlení pro střední intelektuální vrstvu, jejíž příklad by měl být následován.

Výstavba osady na Babě se však dočkala i kritiky z jiné strany – od skupiny architektů, sdružených při Spolku inženýrů a architektů SIA. Tato skupina již předtím zaujala negativní stanovisko k soutěži na nejmenší domky Svazu československého díla[37] a k výstavě na Babě na podzim 1932 uspořádala kritickou rozpravu, jejíž výsledky uveřejnila na stránkách časopisu Architekt SIA.[38] Jejich analýza kritizuje nehospodárnost konstrukcí, připomíná, že konstrukce ze železobetonového skeletu jsou u staveb rodinných domů dražší než konstrukce cihelné. Opírá se také o provozní zásady standardních domů amerických, které jsou na Babě dodrženy jen v malé míře, a kritizuje i většinou použitý podélný obdélníkový tvar domů a „lodní“ charakter jejich chodeb a tvarů i značnou rozlohu okenních ploch, způsobujících tepelné ztráty a problémy při čištění. V závěru kritika označuje Babu za výstražný památník kulturního snažení, který nemůže nikdy býti dokladem opravdové technické práce architekta 20. století.[39]

Přes tyto kritiky byla však v souhrnu odezva na výstavbu osady Baba velmi pozitivní. Na výstavbě se v prvních dvou etapách do roku 1939 podílelo osmnáct architektů tří generací. Nejstarším zúčastněným architektem byl čtyřiapadesátiletý Kotěrův žák a dlouholetý funkcionář Svazu československého díla František Kavalír, který náhle zemřel den po zahájení výstavy. K té nejstarší generaci patřil také Josef Gočár, Pavel Janák, Oldřich Starý a Ladislav Machoň, narození v osmdesátých letech 19. století. V posledním desetiletí 19. století se narodili Vojtěch Kerhart, Josef Fuchs, Jan E. Koula, František Kerhart, Evžen Linhart a jediný zahraniční účastník, holandský architekt Mart Stam. Konečně zbylí architekti se narodili v prvních pěti letech 20. století – Ladislav Žák, Antonín Heythum, František Zelenka, Hana Kučerová-Záveská, Zdeněk Blažek a bratři Karel a Jaroslav Fišerové. Mezi autory byla také jediná žena – Hana Kučerová-Záveská, nadaná absolventka ze třídy Pavla Janáka na Uměleckoprůmyslové škole. S výjimkou Marta Stama byli zúčastnění architekti vesměs absolventi všech českých škol architektury v Praze – Uměleckoprůmyslové školy, školy architektury na České vysoké škole technické i Akademie výtvarných umění.[40]

Tyto skutečnosti – generační rozvrstvení a rozdílnost vzdělání a zkušeností – způsobily, že přes určitou jednotnost nacházíme odlišnosti ve stylových nuancích osobních rukopisů participujících architektů. Zatímco u Josefa Gočára můžeme rozeznat jistou důstojnost a vzletnost výrazu a italské inspirace, které se projevují tvarováním teras a pergol, Janákův styl charakterizuje rozvážnost a vyrovnanost, s jakou vyjadřuje svůj funkcionální styl, František Kavalír reprezentuje jakousi českou úspornou variantu nové věcnosti, kterou sledují i Oldřich Starý a Vojtěch Kerhart. Evžen Linhart s Antonínem Heythumem a Hana Kučerová-Záveská hledali a nacházeli inspiraci v bílých vilách Le Corbusiera, zatímco Ladislava Žáka nepochybně zaujala Le Corbusierova teze, že dům je strojem na bydlení, kterou však ještě obohatil o „námořní“ tvarování, inspirované Hansem Scharounem. Konečně se i František Kerhart přihlásil k aerodynamickému funkcionalismu rodinným domem profesora Bělehrádka.

Pokud bychom měli dnes, s odstupem více než osmi desetiletí, hodnotit jednotlivé domy, museli bychom několik z těch, které byly postaveny v první etapě na podzim 1932, obzvláště vyzvednout. Z malých domů by to byl jistě vskutku minimalistický rodinný dům s ateliérem grafika Ladislava Sutnara, navržený Oldřichem Starým s interiérovým vybavením od Ladislava Žáka. Ze středně velkých domů by to byla obdivuhodná série tří domů Ladislava Žáka, v nichž postupně vyvíjel svůj typ domu, který by byl aplikovatelný i jako obytná buňka velkého kolektivního domu. První z nich, dům pro náměstka ředitele Uměleckoprůmyslového muzea Karla Heraina, měl ještě dvouramenné, na podestě zaoblené schodiště, jehož objem, zakončený markýzou střešní terasy, propůjčoval stavbě aerodynamický, námořní charakter. Pásová okna v obou podlažích a terasy – v parteru i na střeše – byly konsekventně orientovány k výhledu na Pražský hrad a vltavské údolí. Inspiraci můžeme hledat v Scharounově „Wohnheimu“ na vratislavské výstavě WuWA, který Žák navštívil a k němuž neskrýval svůj obdiv.[41] Žákův druhý dům, navržený pro hudebního pedagoga Bohumila Čeňka, byl vývojovou variantou Herainova domu. Jižní průčelí s okenním pásem je však oživeno rohovou zimní zahradou jihozápadním směrem a předsazeným balkonkem v patře. Aerodynamickou nótu dodává stavbě diagonála římsy v severním průčelí, která sleduje tvar jednoramenného schodiště a vyúsťuje opět v markýzu kryté části střešní terasy. Konečně v třetím rodinném domě pro advokáta Huga Zaorálka dospěl Ladislav Žák k prototypu, použitelnému jako obytné buňky kolektivního domu. Původ tohoto konceptu lze hledat už v roce 1925, kdy Ladislav Žák s dalšími studenty mistrovské třídy Josefa Gočára na pražské Akademii výtvarných umění navštívili Mezinárodní výstavu dekorativních umění v Paříži, kde všichni bez výjimky obdivovali Le Corbusierův pavilon časopisu L’esprit nouveau. Od té doby se kolektivní dům a minimální obytná buňka staly tématem úvah pražské levicové avantgardy.[42] Vyprovokován také publicitou návrhů a staveb sovětských konstruktivistických „koldomů“ Moiseie Jakovleviče Ginzburga, Nikolajeva a dalších, v časopisech redigovaných Karlem Teigem, vyústil zájem o toto téma v návrzích Josefa Havlíčka, Ladislava Žáka, Josefa Špalka nebo Jana Gillara a dalších, převážně Gočárových žáků, a ovládal teoretickou diskuzi v Praze na počátku třicátých let. Pozornost vyvolal také rodinný dům pro ředitele Pražských vzorkových veletrhů Františka Munka, navržený spoluautorem Veletržního paláce Josefem Fuchsem. Je koncipován tak, že všechny obytné místnosti rodiny jsou situovány ve zvýšeném parteru a přes terasu a visuté schodiště je obytné patro propojeno s terénem.[43]

Rodinný dům holandského avantgardisty Marta Stama, jediného zahraničního účastníka osady Baba, se od českých projektů značně liší především od severu prosklenou salou terrenou a posazením domu v prudkém svahu na železobetonovém skeletovém rámu se sloupky v jižním průčelí a s průběžnou pavlačí ložnicového patra. Konstruktivní lehkost a vzdušnost Stamova návrhu však nebyla v úplném souladu s podmínkami pražského klimatu.[44] Ze série domů se dvěma byty vynikl dům advokáta Emanuela Lisého s půvabnou artikulací obytné místnosti a jejím propojením s lodžií, zimní zahradou a ložnicí.

Konečně z velkých domů musíme zmínit vilový dům stavitele Václava Suka, v němž autorka Hana Kučerová-Záveská transformovala do českého prostředí inspiraci Le Corbusierovou vilou v Garches u Paříže a také první ze skupiny domů Josefa Gočára, charakteristický jeho samozřejmou stylovou elegancí. Oproti zvyklostem a všem ostatním stavbám na výstavě, v rodinném domě přednosty odboru vysokých škol Ministerstva školství a národní osvěty Václava Mauleho situoval Josef Gočár obytný prostor až v patře a ložnice v parteru, aby tím nabídl obyvatelům z protáhlého společenského prostoru, lemovaného průběžným oknem, atraktivnější výhled na pražské panoráma. V jeho sousedství zase Pavel Janák realizoval terasově stupňovitý kubus s vřetenovým schodištěm uprostřed půdorysu a pokusil se o náznak „loosovského“ prostorového plánu. Ačkoliv byl osadě Baba vytýkán nedostatek experimentálních řešení, právě v těchto uvedených stavbách první etapy jsou experimentální momenty obsaženy. Nesmíme také zapomenout na odvážný charakter inteligentního zastavovacího plánu předsedy Svazu československého díla Pavla Janáka, jehož kvality musel nakonec přiznat i nesmlouvavý kritik výstavy Karel Teige.[45]

Kritického pohledu levicových architektů z okruhu Karla Teigeho nezůstala ušetřena ani stavební výstava rakouského Werkbundu ve Vídni – Lainzu, o níž Karel Janů poznamenal, že se zde moderní architektury zmocňuje buržoazie, aby si dodala zdání pokrokovosti.[46]

Vedle zmiňované kritiky ze strany levicové avantgardy – zejména Karla Teigeho – a technokratické kritiky skupiny architektů SIA, uveřejnil časopis Světozor v roce 1933 fotografickou koláž areálu osady Baba, situovanou jako podnož Pražského hradu. Snad to mělo být varování před pronikáním radikální moderní architektury do historického prostředí staré Prahy. Podobně jako ve Stuttgartu, kde na Weissenhof reagovalo konzervativní křídlo architektů výstavbou sídliště Kochenhof, vznikla i v Praze v menší míře obdobná myšlenka. Jugoslávský architekt Cyril Županc navrhl v roce 1938 úpravu rodinného domu malíře Cyrila Boudy v romantickém konzervativním stylu se sedlovou střechou a v podobném duchu v bezprostředním sousedství osady Baba takový dům postavil.[47] Jinak se objevovaly pozitivní odezvy v denním tisku[48] i v ilustrovaných týdenících. Když byla v roce 1933 větší část domů dokončena a také zařízena nábytkem, byly tyto interiéry zčásti obsahem další výstavy Svazu československého díla „Byt“, kterou doprovázel bohatě ilustrovaný katalog v elegantní úpravě Ladislava Sutnara.[49] Tuto výstavu navštívil i prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.

V druhé etapě výstavby osady Baba, která proběhla následně ve dvou fázích, bylo nejprve v letech 1933–1934 postaveno jedenáct rodinných domů a posléze, v letech 1935–1936 ještě vily pro profesora lékařské fakulty Jana Bělehrádka podle návrhu Františka Kerharta a pro ředitele Národního divadla Stanislava Mojžíše-Loma od Josefa Gočára. Tito dva architekti byli také nejžádanějšími projektanty v osadě – Josef Gočár postavil na Babě čtyři domy a František Kerhart dokonce pět. V letech 1939–1940, v předvečer druhé světové války, bylo postaveno ještě šest domů na severní straně Matějské ulice,[50] z nichž vynikl vlastní rodinný dům s ateliérem Antonína Černého s obytným prostorem v prvním patře, mírně zvalbenou střechou a velkým kruhovým oknem, osvětlujícím schodišťovou halu.

Výstava na Babě měla – přes zmíněné kritiky levicových a inženýrských kruhů – nakonec příznivý dopad. Orientace na vyšší střední a střední intelektuální vrstvu se ukázala životaschopnou. Místo domů jako manifestů, postavených na ostatních výstavách Werkbundu, vznikly domy na základě normálního dialogu mezi architektem a stavebníkem a „šité“ na jeho potřeby. Tato strategie se nakonec ukázala jako úspěšná a oslovila zájemce nejen v Praze, ale v celé Československé republice. Prakticky paralelně s přípravou výstavy na Babě zorganizoval stavební podnikatel Václav Havel, otec pozdějšího prezidenta, zástavbu Barrandova poblíž vznikajících filmových ateliérů vilami,[51] z nichž některé – navržené Vladimírem Grégrem, Jaroslavem Fragnerem, Otakarem Štěpánkem aj. – se řadí k předním ukázkám individualistické moderní architektury. Rodinné domy ve funkcionalistickém stylu vznikly i v sousedství Baby podle návrhů Adolfa Benše, Jana Gillara, Ladislava Machoně, Františka Marii Černého, Josefa Chochola a dalších.

Největší ohlas však sklidil za své stavby i interiérová zařízení na Babě Ladislav Žák. Krátce nato mohl postavit exkluzivní vilu pro předního konstruktéra stíhacích letounů BH52 inženýra Miroslava Haina v Praze-Vysočanech. Tato vila, uveřejněná záhy v Anglii a v Argentině, se stala doslova ikonou československé nové funkcionalistické obytné architektury. Po nich následovaly vily pro filmového režiséra Martina Friče a herečku Lídu Baarovou.[52] Také v Brně, na jižních svazích Masarykovy čtvrti, podle regulačního plánu Jindřicha Kumpošta, vznikla pak ve třicátých letech zjevně jako odezva osady na Babě vilová zástavba, na níž se podíleli také Jiří Kroha, Bohuslav Fuchs, Jaroslav Grunt, Evžen Škarda nebo František Kalivoda. Protože intelektuální a podnikatelská vrstva spatřovala v duchu funkcionalismu svou identitu, nalezneme příklady takové architektury po celé republice – ve městech, průmyslových centrech i rekreačních letoviscích. Vedle již etablovaných architektů generace Josefa Gočára nebo Bohuslava Fuchse se dostali ke slovu od poloviny třicátých let i zástupci nejmladší generace jako Oskar a Elly Oehlerovi, Karel Janů a Jiří Štursa, nebo Scharounovi a Radingovi žáci z vratislavské akademie Lubomír a Čestmír Šlapetové či Le Corbusierův spolupracovník Vladimír Beneš.[53] V nich se odrazilo celé spektrum nuancí funkcionalistického stylu od velmi racionálních řešení přes Le Corbusierův styl až po aerodynamickou a organickou architekturu.

Po výstavě na Babě se Svaz československého díla soustředil na výstavbu Domu uměleckého průmyslu v Praze na Národní třídě. Tam se od roku 1936 odehrály jeho výstavní, společenské i obchodní aktivity, které pokračovaly v omezené míře až do roku 1944. Po válce Svaz českého díla obnovil činnost jen na území Čech a Moravy několika výstavami, avšak po komunistickém převratu v roce 1948 byl na začátku následujícího roku včleněn do Ústředí umělecké výroby, a tím zanikl. Skončila tak pětatřicetiletá historie instituce, která se velmi zasloužila o pozvednutí úrovně designu a bytové kultury v Československu. Výstava bydlení na Babě patřila, vedle vystoupení na výstavě Werkbundu v Kolíně nad Rýnem 1914, bezesporu k jejím nejvýznamnějším počinům.      


[1] Ustavující prohlášení Svazu českého díla podepsali F. Anýž, F. A. Borovský, JUDr. F. Fiedler, JUDr. J. Fořt, J. Gočár, F. Hlaváček, JUDr. R. Hotowetz, A. Jaroněk, dr. F. X. Jiřík, D. Jurkovič, C. Klouček, J. Kotěra, E. Králík, F. Kysela, JUDr. Bedřich kníže z Lobkovic, V. Němec, O. Novotný, JUDr. J. Poláček, V. Schuster, E. Sommerschuh, J. Štenc, J. Stibral, Joža Úprka, J. Vaníček, Josef rytíř Vohanka. Viz Umělecký měsíčník 1913–1914, r. 3, s. 40.

[2] Citováno podle O. Novotný, „Počátky Svazu českého díla“, Věci a lidé 1947, r. 1, s. 280–283.

[3] Styl 1920, r. 6, s. 84.

[4] P. Janák, „Hmota či duch“, Styl 1924–1925, r. 5, s. 170–174.

[5] Týž, „K první výstavě Svazu československého díla“, Výtvarná práce 1921–1922, r. 1, s. 33–34.

[6] O. Starý, „Výstava ,Die Wohnung‘ ve Stuttgartu“, Stavba 1927–1928, r. 6, s. 35–42, 51–64; týž, „O nové bydlení. Poznámky ke stuttgartské výstavě“, Výtvarné snahy 1927–1928, r. 9, s. 2–9, 43–49.

[7] A. Benš, „Výstava bydlení ve Stuttgartu“, Stavitel 1927, r. 8, č. 9–10, s. 121–132.

[8] V. Krch, „Výstava ,Die Wohnung‘ ve Stuttgartu“, Architekt SIA 1927, r. 26, s. 193–212.

[9] J. Rössler, „Bytová výstava ve Stuttgartu“, Styl 1927–1928, r. 8, s. 16–18.

[10] K. Teige, Nejmenší byt. Praha 1932, s. 174.

[11] K. Hannauer, A. Benš, Rovné střechy. Praha 1929.

[12] B. Václavek, „Die Situation der künstlerischen Avantgarde in der Tschechoslowakei“, Das neue Frankfurt 1929, seš. 2, s. 40.

[13] Nový dům 1928. Katalog výstavy moderního bydlení, red. Z. Rossmann, B. Václavek, Brno 1928, s. 9.

[14] M. a Š., „Kolonie ,Nový dům‘ v Brně“, Styl 1927–1928, r. 8, s. 175.

[15] V. Šlapeta, Josef Vinecký 1882–1949. Výstavní katalog. Olomouc 1977; A. Kavčáková, Josef Vinecký 1882–1949. Praha 2009.

[16] J. Ilkosz, V. Šlapeta, Lubomír Šlapeta and Čestmír Šlapeta, Hans Scharoun‘s Czech students. Wrocław 2004.

[17] L. Žák, „WU-WA, výstava Wohnung und Werkraum ve Vratislavi“, Výtvarné snahy 1929–1930, s. 25–29. Jeho domněnku o Scharounově českém původu prokázala v roce 1966 rešerše Scharounova rodokmenu autora této stati: jeho pradědeček Wenzel Scharoun byl švec ze Solnice, který se roku 1811 přestěhoval do Brém.

[18] K. Herain, „Akce o nové bydlení v Praze“, Výtvarné snahy 1929–1930, s. 147.

[19] Nejmenší dům. Praha 1932. Termín odevzdání byl 16. 12. 1929. V porotě dále zasedali dr. Zdeněk Wirth a architekti Gočár, Kavalír, Krejcar, Machoň, Novotný, Starý a Josef Štěpánek.

[20] Miroslav Lorenc (nar. 1896) byl za svou činnost v odboji popraven ve Vratislavi 11. 2. 1943.

[21] Antonín Urban odjel do Sovětského svazu společně s Hannesem Meyerem, kde byl v roce 1938 popraven. Viz J. Dofková, „Český architekt v SSSR“, Architekt 2015, č. 4–5, s. 132–133.

[22] K. Herain, L. Sutnar, L. Žák, O bydlení. Praha 1932.

[23] Tamtéž.

[24] Styl 1929–1930, s. 193–195.

[25] Pavel Janák původně navrhoval dvojdomek pro sebe. Viz situační plán z 26. 10. 1929 a axonometrie návrhu.

[26] J. Havlíček, K. Honzík, „Stavby a plány“, MSA 1931, č. 3.

[27] T. Šenberger, V. Šlapeta, P. Urlich, Osada Baba. Modely a plány. Praha 2000.

[28] Na projekt Jaromíra Krejcara pro Pavla Blocha bylo 16. 3. 1931 vydáno stavební povolení – na tomto pozemku však později postavil Ladislav Žák rodinný dům Huga Zaorálka.

[29] Sdělení Milady Müllerové Vladimíru Šlapetovi v roce 1966.

[30] O. Fierlinger, „Úprava zeleně a zahrad“. In: Výstava bydlení. Stavba osady Baba. Praha 1932, s. 13–14 [katalog výstavy]; O. Starý, „Otakar Fierlinger“, Architektura 1941, r. 3, s. 209.

[31] K dvacátému výročí založení vydal Svaz českého díla Katalog výstavy Dům uměleckého průmyslu (Praha 1939). A dále viz R. Švácha, „Osada Baba“, Umění 1980, s. 368–377. V Matějské ulici si navrhl a postavil v letech 1939–1940 vlastní dům architekt Antonín Černý, dále Josef Grus tři domy a po jednom domě František Kerhart a stavební firma Antonín Kučera – Štěpán Zelenka. Architekt Jan Salák doplnil tuto řadu vlastním domem až v roce 1966. Řadu v ulici Nad Paťankou doplnil v roce 1967 malým a nepříliš zdařilým ateliérovým domem architekt Karel Lodr.

[32] Výstava bydlení. Stavba osady Baba. Katalog výstavy. Praha 1932.

[33] A. Křížková, V. Šlapeta, P. Urlich, Slavné vily Prahy 6. Osada Baba 1932–1936. Praha 2013, s. 168–175.

[34] Např. Světozor 1933, r. 33, č. 10; 1934, r. 34, č. 9. Nebo např. časopis Žijeme 1932.

[35] K. Teige, „Moderní architektura v Československu“, MSA 1930, č. 2, s. 230.

[36] Týž, Nejmenší byt. Praha 1932, s. 183. Obdobná kritika též viz týž, Práce Jaromíra Krejcara. Praha 1933.

[37] Prohlášení k soutěži Svazu čs. díla na nejmenší řadový domek in: Architekt SIA 1930, r. 29, s. 31–32.

[38] E. Losenický, „Žijeme – bydlíme. K heslu Svazu čs. díla a výstavbě osady Baba“, Architekt SIA 1932, r. 31, s. 185–189.

[39] Tamtéž, s. 189.

[40] Viz životopisy architektů v této publikaci.

[41] L. Žák, „WU-WA, výstava Wohnung und Werkraum ve Vratislavi“, c. d.

[42] Blíže k tomuto tématu viz V. Šlapeta, „Kollektivhaus und Wohnen im Existenzminimum – eine tschechische Utopie“. In: L’architecture engagé, red. W. Nerdinger, München 2012, s. 220–231.

[43] B. Moretti, Ville. 1942, s. 101.

[44] Mart Stam publikoval tento rodinný dům s kritickým komentářem in: De 8 en Opbouw 1934. Před svým odjezdem do Sovětského svazu v říjnu 1931 vypracoval postupně tři návrhy této vily, realizována byla poslední, skromnější varianta. Všechny tři projekty jsou dochovány v archivu CCA Montreal. Za zpřístupnění jsem zavázán ředitelce Phyllis Lambertové. Blíže viz V. Šlapeta, „Mart Stam, rodinný dům Jiřího a Emilie Paličkových“, Arch 2004, r. 9, s. 7–8, 36–39.

[45] K. Teige, Nejmenší byt, c. d.

[46] K. Janů, „Výstava Werkbundsiedlung ve Vídni“, Stavba 1932, r. 10, č. 12, s. 180.

[47] Ačkoliv by Cyril Županc stylem své architektury nacistickému režimu vyhovoval, emigroval před ním do Švédska.

[48] „O osadě Baba“, Lidové noviny, 22. 9. 1932, s. 5.

[49] Byt, red. V. Petr, Praha 1933.

[50] Výtvarná práce – výroba – bydlení, Praha 1939 [katalog výstavy].

[51] M. Urban, „Barrandov“, Styl 1929, r. 10, s. 139–146; K. Teige, „Mezinárodní soudobá architektura“, MSA 1929.

[52] V. Šlapeta, „Architektonické dílo Ladislava Žáka“, Sborník NTM, č. 14, Praha 1975.

[53] V. Šlapeta, P. Zatloukal, Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Praha 2011.

Vyšla nejucelenější kniha o Babě

Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydalo roku 2013 publikaci Slavné vily Prahy 6 Osada Baba 1932-1936, věnovanou významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii tohoto mimořádně plodného období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Kniha se věnuje nejen úloze stavebníků a jejich osudů v návaznosti na zrealizovanou výstavu bydlení v roce 1932, ale i pozdější dostavbě na Babě. Přináší také celou řadu nových, dosud nepublikovaných archivních materiálů. Autory knihy jsou prof. Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři historie moderní architektury na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení znalci v oboru, další autorkou je historička Alena Křížková.

Kniha vyšla v české, anglické a německé mutaci.  Kniha je k dostání na www.trmalovavila.eu. Výjimečná vila od Jana Kotěry s knihkupectvím architektury rozhodně stojí za návštěvu.