Webinář k zapojení veřejnosti do koncepční studie revitalizace sídliště Baba

https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba

Na stránkách IPR Praha je nyní záznam z celého webináře. Zde také budeme zveřejňovat všechny další informace a materiály.

V úterý 9. února 2021 proběhl první informační webinář k zapojení veřejnosti do návrhu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy spojil plánované a nutné rekonstrukce inženýrských sítí v této části města s komplexní obnovou prvků veřejného prostoru, místní prostupnosti a vytvořením infrastruktury pro možný turistický ruch. Setkání bylo připraveno pro místní veřejnost, aby se mohla seznámit s projekčním i manažerským týmem projektu, a doptat se na otázky. Zapojení veřejnosti v prostorovém plánování, nazývané také jako participace, je stejnou měrou o komunikaci a diskusi jakož o samotném plánování. Po úvodních videoprezentacích ing arch. Martina Špičáka z IPR Praha, Mgr. Simony Vladíkové z OPP MHMP a ing. arch. Šimona Vojtíka z ateliéru Archum Architekti následovala dvě kola diskuse s diváky.

Snahou webináře bylo vysvětlit, co může přinést koncepční studie, a jak je důležité zapojit do procesu její tvorby místní veřejnost. Je jisté, že koncepční studie nevyřeší všechny problémy oblasti, se kterými nás účastníci setkání bohatě zásobili. Města je komplexní organismus, kdy se o prvky veřejného prostoru stará mnoho rozličných správců jak městská část, magistrát a jeho servisní organizace. Studie je ale cestou k přívětivějšímu, komfortnějšímu a důstojnějšímu veřejnému prostoru doplňující charakter kulturní památky. V další rovině může participace pomoci popularizovat mnohá další témata a pomoci k jejich řešení.

Občanská participace v územním plánování zatím ještě není běžnou součástí rozvoje města, byť se situace výrazně zlepšuje. Jistá nedůvěra účastníků k možnosti studie a naplnitelnosti záměrů, která byla z diskuse čitelná, je tak na místě. Z hlediska účastníků diskuse trpí oblast pražské Baby mnohými neduhy, z nichž jen některé jsou v moci řešení studie. Panovala ovšem více méně shoda, že úpravy uliční sítě, zajištění lepší prostupnosti krajiny, vytvoření nových a kultivace existujících pobytových míst, společně s nerušivým servisem pro návštěvníky mohou být přínosy pro celou oblast, především pak pro její obyvatele.

V následujících měsících budeme společně s veřejností hledat pochopení problémů, hodnot a příležitostí rozvoje veřejného prostoru tak, abychom mohli navrhnout nejlepší možná řešení. Přímo v diskusi padla otázka, zda o následné studii proběhne nějaká forma místního referenda či jiné hlasování. Bylo snahou týmu realizátorů koncepční studie vysvětlit, že systematická participace veřejnosti ve vícestupňovém projednání zajišťuje více, než by mohlo nabídnout referendum o odborném řešení. Veřejnosti zaručuje participativní proces, který na ně čeká, nejen zohlednění jejich požadavků, ale také srozumitelné vysvětlení, jak byly architekty, urbanisty, vodohospodáři a politiky zaneseny do studie. Veřejnost bude moci ovlivnit jak návrh úprav, tak se vyjádřit k pracovní verzi návrhu. Participace není o hlasování o nejméně přijatelném návrhu, ale o pochopení potřeb veřejnosti a přetavení tohoto pochopení do návrhů konkrétních realizací. 

Dalším navazujícím krokem je dotazníkové šetření jako základu k pochopení přístupu či náhledu veřejnosti k současnému stavu sídliště Baba. Proběhne na přelomu února a března 2021. Bude obsahovat pocitové mapy (záznam problémů, hodnot a příležitostí veřejného prostoru do mapového podkladu), uzavřené otázky testující předem identifikované problémy, hlavně ale bude obsahovat otevřené otázky, kde budou mít zájemci dostatek prostoru pro vysvětlení svých nápadů dopodrobna. Odkaz na internetový dotazník najdou obyvatelé sídliště Baba ve svých schránkách, ostatní veřejnost na webu městské části Praha 6, webu IPR Praha, na sociálních sítích a dalších místech.