Baba Housing Estate

PRAGUE PART OF THE WERKBUND PROJECT

Modern Estate

In 2020, as part of the international project “Werkbund Estates in Europe 1927-1932”, the residential complex of villas in the city conservation area of Baba in Prague received the highest award for heritage sites – the European Heritage Label. The European Commission awards this recognition only to sights of pan-European cultural and historical significance.

Praha drží krok s Evropou

Cesta k udělení tohoto prestižního ocenění nebyla krátká. Již roku 2013 došlo ke znovupropojení zástupců všech šesti lokalit, v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. století experimentální obytné soubory realizovat. V rámci pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy, Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá komunikace ohledně péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932” v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) pak bylo získání významného evropského ocenění European Heritage Label. 

První část souboru vil na Babě vznikla jako reakce na iniciativu německého Werkbundu (Svazu německého díla) v meziválečném období 1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť (kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným materiálům, které je možno složit jako skládačku. 

Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů jako Le Corbusier, Walter Gropius či Ludwig Mies van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně, polská Vratislav přestavila bytový komplex WuWA, Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii Lainz, na níž se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společenskopolitickým experimentům moderny. Baba měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům Werkbundu nepoškozeným během 2. světové války.

Baba byla sice vystavěna jako jedna ze šesti dnes nejvíce ceněných obytných kolonií s cílem propagovat funkcionalistické bydlení, ovšem jako jediná je souborem individuálních vil soukromých investorů z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Svaz československého díla v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem Sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů moderny jako Ladislava Žáka, Evžena Linharta, Josefa Gočára či Hanu Kučerovou-Záveskou. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních vil s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění skýtající obyvatelům každé vily nádherný výhled na panorama Prahy. Samozřejmostí byl i návrh zahrad a veřejného prostranství.           

Jediným cizincem byl holandský avantgardní architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii Paličkovou, na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro návrh své vily. Vila Palička je dnes příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko-urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina vil a jejich okolí dočkala řady citlivějších či méně citlivých proměn. Získání prestižního ocenění pomůže uspíšit realizaci celkové revitalizace této městské památkové zóny ke spokojenosti jak místních obyvatel, tak i návštěvníků tohoto pražského unikátu.

Jak šel čas

As Time Went By

Although built as one of the six most valued residential estates today, with the aim of promoting functionalist housing, the Baba estate is the only set of individual villas owned by private investors who were among the progressively-minded icons of Prague society. The Czechoslovak Werkbund, led by the architect Pavel Janák, bought a three-hectare plot of land in the Baba estate in Dejvice (between St. Matthew’s Church and the Baba ruins) and approached a distinct group of versatile modernist architects and designers, such as Ladislav Žák, Evžen Linhart, Josef Gočár or Hana Kučerová-Záveská. The combination of enlightened architects, builders and no less progressive investors gave rise to a unique set of modernist villas with terraces and flat roofs arranged in a checkerboard pattern which offered their inhabitants a magnificent view of the Prague panorama. The design naturally included gardens and public spaces.    

The only foreigner was the Dutch avant-garde architect Mart Stam, who so enchanted the house owners, Jiří Palička and his wife, the textile artist Emílie Paličková, at the exhibition in Stuttgart that they asked him to design their villa. Today, the Palička Villa is an example of a sensitive approach to renovating these types of architectural and urban gems. In the decades of their lives, most of the villas and their surroundings have undergone a number of more or less sensitive changes. The prestigious award will help speed up the implementation of the overall revitalisation of this urban heritage zone to the satisfaction of both the locals and visitors to this unique Prague sight.

Prague Keeps Up with Europe

The road to this prestigious award was bumpy. In 2013, there was already a reconnection of the representatives of all six sites, which succeeded in being the places where the experimental housing estates were constructed at the turn of the 1920s and 1930s. The network of representatives from Stuttgart, Brno, Prague, Wrocław, Zurich, and Vienna was a playground for lively communication about the value of these unique architectural complexes and their future direction and new purposes. This intense cooperation resulted in the 2016 exhibition entitled “On the way to modernity. Werkbund Estates 1927-1932” in the Wrocław Museum of Architecture. The joint efforts of the five cities, led by Stuttgart (with the exception of Zurich), culminated in receiving a major European award of the European Heritage Label. 

The first set of villas in the Baba estate was constructed in response to the Deutscher Werkbund initiative in the interwar period of 1927-1932. In the name of functionalism and left-wing fascination with collective housing, the initiative promoted a progressive and daring approach to the construction of modern estates for the broader public. It also answered the question of the housing crisis in major European cities. The purpose of the construction involved simplicity, sanitariness, affordability, and a rapid pace of construction using the revolutionary technology of a reinforced concrete frame and prefabricated materials which could be folded together like a jigsaw puzzle. 

 

The intense interconnection and cooperation of the European associations resulted in exhibitions displaying the new housing style. The first Weissenhof estate was presented as part of the “Apartment” (“Die Wohnung”) Exhibition in Stuttgart in 1927. It was designed on the basis of legendary architects, such as Le Corbusier, Walter Gropius, or Ludwig Mies van der Rohe (the author of the functionalist Villa Tugendhat in Brno). This exhibition was followed by others presenting the construction of the New House Estate in Brno, the WuWA Estate in Wrocław, or the Neubühl Estate in Zurich. Prague presented an exhibition of the Baba Estate and Vienna showed its own estate incorporating the work of the prominent architect Adolf Loos. However, the emerging fascism was not at all in favour of the socio-political experiments of the modernist movement. The Baba estate was lucky – it is among the best-preserved Werkbund estates left intact by WWII.