Setkání členů pracovní sítě lokalit WERKBUNDu v Brně

Úvodní slovo a prezentaci lokality Weissenhof na téma „Proměny staveb v průběhu času a proměny jejich vnímání v očích veřejnosti“ si vzal Herbert Medek, vedoucí partner projektu, pověřený městem Stuttgart (UNESCO/Weissenhof). Poté prezentovali svůj obytný soubor Kolonie Nový Dům zástupci Brna (Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna). Stejně jako na pražské Babě i v případě brněnské Kolonie se na rozdíl od všech ostatních lokalit jedná o soubor rodinných domů v městské památkové zóně v soukromém vlastnictví. Z toho vyplývá podobný legislativní systém a stupeň památkové ochrany v městské památkové zóně včetně procesu vydávání závazných stanovisek ke stavebním úpravám domů.

Prezentace lokality Baba zástupkyněmi odboru památkové péče MHMP byla velmi progresivní co se týče realizace a naplňování konkrétních aktivit vyplývajících nejen z harmonogramu aktivit po udělení EHL (vznikající balíček aktivit Baba1932 pro studenty základních a středních škol), ale též z cílů koncepční studie na revitalizaci Baby, kdy úspěchem bude začátkem ledna 2024 spuštění dvou interaktivních infopanelů v nových zastávkách MHD s informačním obsahem webu Baba1932 a videoprezentací studentů západočeské Sutnarky.  Praha je také jednoznačně ze všech lokalit nejdále ve spolupráci s mladou generací, která se aktivně v rámci spolupráce se školami zapojuje do realizace aktivit Baba1932. Zdařilým konkrétním výsledkem je zmíněná videoprezentace Baba1932 studentů katedry designu Jaroslava Sutnara Západočeské Univerzity v Plzni. Zástupci vídeňské lokality Lainz obšírně řešili systém nového vytápění čtyř obytných domů, kdy došli k závěru, že nejideálnější variantou, nejen z hlediska energetického, ale také z hlediska památkové péče, je volba zemního tepelného čerpadla. Tímto se rozpoutala debata na téma využívání energetických zdrojů v EU a závěrem bylo tudíž nastoleno téma dalšího setkání v roce 2024: téma energetických možností a alternativních zdrojů vytápění a zateplení v obytných souborech Werkbundu.

Další setkání site managerů lokalit Werkbundu by se měla konat následovně: 2024 Curych, 2025 Praha, 2026 Vratislav, 2027 Stuttgart – bude ještě upřesněno.