Spotkanie członków sieci roboczej osiedli WERKBUND w Brnie

Słowo wstępne inauguracyjne i prezentację osiedla Weissenhof na temat „Przemiany obiektów na przestrzeni czasu i zmiany w ich postrzeganiu przez społeczeństwo” wygłosił Herbert Medek, wiodący partner projektu z ramienia miasta Stuttgart (UNESCO/Weissenhof). Następnie swój kompleks mieszkalny Kolonie Nový Dům prezentowali przedstawiciele Brna (Martin Zedníček, kierownik Wydziału Ochrony Zabytków Magistratu Miasta Brna). Podobnie jak w przypadku osiedla Baba w Pradze, również brnieńska Kolonie, w odróżnieniu od wszystkich innych lokalizacji, jest zespołem prywatnych domów jednorodzinnych w miejskiej strefie zabytkowej. Z tego wynika podobny system legislacyjny i stopień ochrony zabytków w miejskiej strefie zabytkowej, łącznie z procesem wydawania wiążących stanowisk dotyczących adaptacji budowlanych domów.

Prezentacja osiedla Baba przez przedstawicielki Wydziału Ochrony Zabytków Magistratu Miasta Stołecznego Pragi była bardzo progresywna pod względem realizacji i wdrażania konkretnych działań wynikających nie tylko z harmonogramu działań po udzieleniu EHL (powstający pakiet działań Baba1932 dla uczniów szkół podstawowych i średnich), ale także z celów studium koncepcyjnego dotyczącego rewitalizacji Baby, gdzie sukcesem będzie uruchomienie na początku stycznia 2024 roku dwóch interaktywnych paneli informacyjnych na nowych przystankach komunikacji miejskiej z treściami informacyjnymi strony internetowej Baba1932 i prezentacją wideo uczniów zachodnioczeskiej Sutnarki.  Praga jest też jednoznacznie najdalej ze wszystkich lokalizacji we współpracy z młodym pokoleniem, które aktywnie uczestniczy w realizacji działań Baba1932 w ramach współpracy ze szkołami. Konkretnym, udanym wynikiem jest wspomniana wcześniej prezentacja wideo Baba1932 przygotowana przez studentów Wydziału Designu Jaroslava Sutnara Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie. Przedstawiciele wiedeńskiego osiedla Lainz szeroko dyskutowali na temat nowego systemu ogrzewania dla czterech budynków mieszkalnych, dochodząc do wniosku, że idealną opcją, nie tylko z energetycznego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia ochrony zabytków, jest wybór gruntowej pompy ciepła. Wywołało to debatę na temat wykorzystania źródeł energii w UE, a na zakończenie poruszono temat następnego spotkania w 2024 r.: temat możliwości energetycznych i alternatywnych źródeł ogrzewania i ocieplenia na osiedlach Werkbund.

Następne spotkanie sieci menedżerów osiedli Werkbund powinno odbyć się następująco: 2024 Zurych, 2025 Praga, 2026 Wrocław, 2027 Stuttgart – zostanie jeszcze uściślone.